Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden

Bij gebreke aan een afwijkende geschreven overeenkomst, zijn al onze verkopen, werken, leveringen en plaatsingen afgesloten onder de volgende verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere of door de koper gestelde aankoopvoorwaarden.

De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Prijzen

Onze prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verplaatsing- en transportkosten, tenzij anders vermeld.

3. Uitvoering

3.1. De opgegeven uitvoering- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel en zijn niet gewaarborgd. Het overschrijden van de voorziene uitvoeringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens bij opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-uitvoering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Elke vertraging in de uitvoering, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de koper.

3.2. Wijzigingen in het order op vraag van de koper hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijnen vervallen.,

4. Levering en aanvaarding

4.1. De leveringen en plaatsingen worden door de koper geacht te zijn goedgekeurd bij gebreke aan een schriftelijke klacht binnen de 8 dagen na het beëindigen van de werken.

4.2. In voorkomend geval, indien er door ons of onze aangestelde of onderaannemers schade wordt aangericht bij de levering en/of plaatsing van de goederen, mag het bedrag van de schade in geen geval in mindering gebracht worden van de door de koper te betalen factuur. De verzekeringsmaatschappij van de verkoper zal voor de verdere afhandeling van de schadeclaim zorgen. Elke schadeclaim uit dien hoofde dient per aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld te worden en dit binnen de 8 werkdagen.

5. Verbreking

In geval van annulering van het aanvaarde order of verbreking van de koop door één van beide partijen, zonder enige gegronde reden, zal een schadevergoeding ten belopen van 30% van de totale som kunnen geëist worden.

6. Waarborgen en klachten

6.1. Zichtbare gebreken moeten door de koper op straffe van verval aan de verkoper gemeld worden per aangetekend schrijven, binnen de 6 werkdagen na beëindigen van de werken. Na deze termijn aanvaardt de verkoper geen klachten meer wegens zichtbare gebreken.

6.2. Klachten met betrekking tot de facturen kunnen slechts aanvaard worden mits aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

7. Betaling

7.1. Onze facturen zijn netto contant betaalbaar in de aangeduide munteenheid op de vervaldag op het adres van de verkoper, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.

7.2. Indien de koper in gebreke blijft de factuur geheel of gedeeltelijk te voldoen binnen de 15 dagen na het verstrijken van de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling op de verschuldigde sommen een verwijlintrest aangerekend van 8% per jaar vanaf de factuurdatum, onverminderd alle rechten waarop de verkoper zich kan beroepen en/of schadevergoedingen waarop hij recht heeft voor de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

7.3. Daarenboven en onverminderd eventueel toegestane termijnen van respijt, zal ten titel van schadebeding, bij gebreke van betaling binnen de 5 dagen na aangetekende aanmaning, het nog verschuldigde saldo verhoogd worden als hier aangeduid met een minimum van 200 euro, teneinde de verkoper te vergoeden voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies en administratiekosten.

De verhogingen worden berekend als volgt:
- 8% op de schijf van 0 tot 1.250 euro;
- 7% op de schijf van 1.250 euro tot 2.500 euro;
- 6% op de schijf boven 2.500 euro
De aanmaning gebeurt rechtsgeldig op het adres dat de koper bij zijn bestelling heeft opgegeven, tenzij hij bewijst dat hij een latere adreswijziging heeft meegedeeld.

7.4. Behoudens aanduiding door de klant met betrekking, zal iedere betaling aangerekend worden op de oudste facturen en met voorrang op de eventueel met betrekking tot deze facturen verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen en verwijlintresten.

7.5. De aanvraag tot faillissement of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de levering van diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. De verkoper behoudt zich in dit geval tevens het recht voor de reeds gedane bestellingen of prestaties te annuleren bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de kennisname van dergelijke gebeurtenis, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling door de koper, na aanmaning daartoe.
De koper draagt vanaf het tijdstip van de aankomst van het materiaal op de werf, geplaatst of niet, het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning van de goederen.

9. Geschillen

In geval van betwisting ten gevolge van de uitgevoerde bestellingen, werken en verkopen zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de zetel van de verkoper, tenzij de wet anders beslist. Ter zake is het Belgische recht, van toepassing.

Op de hoogte blijven?